Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Poniedziałek, 18 października 2021

Kontrola państwa nad lasami prywatnymi

22.02.2014 || Kategorie: Środowisko || Autor: Jakub Forczek

Blisko 18% lasów w powiecie stanowią lasy nie należące do skarbu państwa  i zajmują one powierzchnię  7,3 tys. ha. Pomimo, że lasy są prywatne właściciele nie mogą jednak zupełnie samodzielnie gospodarować ich zasobami.

Zasady gospodarki w lasach określa ustawa o lasach z 28 września 1991 roku z późniejszymi zmianami. W myśl art. 5 tej ustawy – nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który wykonuje to zadanie za pomocą swoich służb lub powierza ich prowadzenie właściwemu miejscowo nadleśniczemu PGL Lasy Państwowe. Nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie gorlickim na mocy stosownych porozumień sprawują nadleśniczowie nadleśnictw: Gorlice, Łosie oraz Kołaczyce. Funkcję tę spełniają na polecenie Starosty Gorlickiego.

Na mocy porozumień odpowiedzialni są oni za wydawanie właścicielom lasów decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki leśnej, dokonywanie cechowania pozyskanego drewna oraz wydawanie wymaganych przepisami tzw. świadectwa legalności. Ponadto wraz z podległymi im służbami prowadzą szeroko rozumiane doradztwo dla właścicieli lasów z zakresu sposobu gospodarowania w lasach, zabiegów hodowlanych, pielęgnacyjnych i ochronnych oraz pomagają przy doborze właściwego składu gatunkowego dla nowo zakładanych upraw leśnych.

Wyżej wymienione funkcje Nadleśniczowie sprawują od początku istnienia powiatu tj. od 1999 roku. Ich praca koordynowana jest przez jednego specjalistę z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Roczny koszt pracy nadleśnictw to ok 140 tys. zł. Wielkość tej kwoty jest proporcjonalna do nadzorowanego terenu.

W niewielkim stopniu zadania nadleśnictwa spełnia dyrektor Magurskiego Parku Narodowego  na którego terenie znajduje się kilka działek leśnych należących do osób prywatnych.

W lasach prywatnych  Gospodarka leśna opiera się na „Uproszczonych planach urządzenia lasu”. Stoją one w szczególności na straży prawidłowego korzystania z zasobów leśnych aby zapewnić ciągłość użytkowania lasów oraz stałość zasobów.Dokumenty te są zlecane i finansowane ze środków powiatu. Lasy objęte upul  stanowią ok. 20 % powierzchni, czyli ok. 1,5 tys ha. Pozostałe są obejmowane sukcesywnie pracami urządzeniowymi – w miarę posiadanych środków finansowych.

Wroku bieżącym Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach sporządził wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie wykonania upul dla 9 wsi Gminy Biecz (poza Binarową, dla której upul sporządzono w roku 2012). W przypadku podpisania umowy z WFOŚiGW kwota dofinansowania wyniesie ok. 28 tys. zł a całkowita wartość robót – ok. 40 tys zł. W roku przyszłym planuje się kontynuację tych prac, tak aby w najbliższych kilku latach objąć ważnymi planami urządzania wszystkie lasy stanowiące własność osób fizycznych w powiecie.

Dokumenty te zawierają dokładną charakterystykę lasów oraz ich zasobów co do: jakości,  składu, gatunków oraz struktury wiekowej. Zawierają one również wskazówki dla właścicieli i zarządców lasów na kolejne 10 lat  co do hodowli, pielęgnacji, ochrony oraz związane z bezpośrednim użytkowaniem lasu czyli pozyskiwaniem drewna.

Właściciele lasów, którzy chcą uzyskać informacje lub doradztwo w zakresie gospodarki leśnej mogą je otrzymać zarówno w Starostwie :
Wydział Ochrony Środowiska, osoba do kontaktu : mgr inż. Marcin Janik, tel. /18/354 87 60,
lub w siedzibie właściwego terytorialnie nadleśnictwa :
Nadleśnictwo Gorlice (Zagórzany) : tel. /18/ 351 13 87
Nadleśnictwo Łosie : tel. /18/ 353 47 22
Nadleśnictwo Kołaczyce : /13/ 44 57 629
Magurski Park Narodowy (Krempna) : /13/ 44 14 099
a także w urzędach gmin, gdzie prowadzone są dyżury leśniczych.

fot: Starostwo Powiatowe w Gorlicach