Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 31 lipca 2021

Szczęśliwa trzynastka przegłosowana podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej

31.12.2013 || Kategorie: Bobowa, Sesja Rady Miejskiej || Autor: Mateusz Książkiewicz

Aż trzynaście uchwał przegłosowało piętnastu radnych podczas sesji Rady Miejskiej jaka odbyła się 18 grudnia 2013 roku. W większości dotyczyły one zamiany lub nabycia nieruchomości na terenie gminy. Burmistrz przedstawił także sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez radę w 2013 roku.

Tradycyjnie po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Siedlarza, radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. W kolejny czwartym punkcie burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami czyli okresu od 29 października do 18 grudnia, wartym wspomnienia z tego jest:
– przeprowadzenie rozmowy z Zygmuntem Sosnowskim Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na temat utworzenia strefy aktywności gospodarczej na terenie Gminy Bobowa na działce nr 790/14 położonej w Siedliskach. W związku z tym wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Gorlicach o aktualizację klasyfikacji gruntów na w/w działce.
– uczestnictwo w spotkaniu Wojewody Jerzego Millera z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podczas którego przekazano informacje na temat: mobilnych stacji badania czystości powietrza, usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2013 i 2014 roku, finansowania zadań z zakresu polityki społecznej, bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, ochrony turystyki, a ochrony środowiska, gospodarki partnerskiej.
– udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stanisława Koguta Senatora RP z udziałem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, podczas którego omówiono temat dotyczący modernizacji połączeń kolejowych województwa małopolskiego oraz podkarpackiego.
– przeprowadzenie konsultacji z Józefem Mendyką na temat możliwości wymiany dylowiny na kładce w Berdechowie na podkłady kolejowe.
– uczestnictwo w kolejnym spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, którego celem było zawarcie porozumienia pomiędzy konkurencyjnym firmami przewozowymi „KUZYNOPOL” i „LIBROPOL”. Również w tej  sprawie zorganizowane zostało spotkanie w Urzędzie Miejskim w Bobowej.
– przeprowadzenie rozmowy z projektantem Januszem Kosteckim na temat wybudowania przepompowni dostarczającej wodę miejską do Jankowej i Wilczysk.
wizyta studyjna na zaproszenie Burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego. Celem wizyty było zacieśnienie kontaktów i nawiązanie współpracy między Gminami w obszarze kultury. Samorządowcy z Bobowej mieli okazję poznać specyfikę pracy instytucji kultury w Gminie Chmielnik oraz uczestniczyć w uroczystym oddaniu do użytkowania Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego”.
– uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, podczas którego zostały omówione tematy dotyczące budżetu oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
– udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, podczas którego omówiono między innymi projekt budżetu państwa na 2014 r. oraz możliwość realizowania termomodernizacji i energooszczędnego oświetlenia w kontekście finansowania takich przedsięwzięć w jednostkach samorządu terytorialnego.
– odbiór robót zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa rowu odwadniającego tereny handlowo – usługowe z wylotem do rzeki Biała Tarnowska wraz z urządzeniami towarzyszącymi  w miejscowości Bobowa” – Etap I.
– w związku z planami przeprowadzenia Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Bobowej uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym tego wydarzenia.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej m.in.:

 1. Odebrano częściowo budowę Domu Ludowego i Remizy OSP w Jankowej. Wartość robót, które były do wykonania w 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wyniosła 875.295,00 zł brutto.
 2. Został zlecony i wykonany Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012.
 3. Oddano do użytkowania 14 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wybudowane w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Etap I”.
 4. Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i składowania wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych w ramach projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 5. Złożony został wniosek do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowa Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowania na lata 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do kultury poprzez kompleksową renowację zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa wraz z utworzeniem wirtualnej instytucji kultury” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej.

 Zostały zakończone, odebrane i rozliczone następujące inwestycje:

 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 Tarnów-Moszczenica w miejscowości Siedliska – etap I  (długości 422,20 mb). Wykonawca robót – Firma Zakład Remontowo- Budowlany Łukasz Rejkowicz  z Gromnika za kwotę 328.837,99 zł brutto. Wartość dofinansowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich wynosi  50 %.
 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 w miejscowości  Wilczyska- etap I (długość 740 mb). Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” z Gorlic za kwotę 806.241,72 zł brutto. Wartość dofinansowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich wynosi 50 %.
 • Wykonanie odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010 r.
  a)  Odbudowa drogi gminnej Brzana – Zagórze (Szlak Turystyczny) w miejscowości Brzana
  b)  Odbudowa drogi gminnej ul. Boczna w Bobowej. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” z  Kamienicy  za kwotę 139.460,36 zł brutto – dofinansowanie 100%.
  c) Przebudowa drogi gminnej Brzana-Katanówki /Bielewicz/ w miejscowości Brzana na terenie Gminy Bobowa” – Wykonawca robót Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila z Wilczysk, całkowita wartość zadania 31 488,00 zł.
 • 5 grudnia przeprowadzono odbiór końcowy dla zadania „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Stróżnianka w miejscowości Stróżna, Wilczyska i Bobowa”.
 • Odebrano i rozliczono inwestycje sfinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych:
  a) Remont dróg wewnętrznych, osiedlowych i chodników na osiedlu w m. Siedliska wzdłuż bloków Nr 96 i 97 oraz budynków wielorodzinnych byłych pracowników PGR. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe „ZIBUD”  z  Kamienicy za kwotę 166.290.18 zł brutto.
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych (były PGR) – Wykonawca robót Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HAŻBUD”  z Gorlic– wartość zadania 48 895,51 zł.Środki za wykonanie w/w zadań w wysokości 217 891,69 zł zostały przekazane przez Agencję na rachunek bankowy budżetu Gminy Bobowa.
 •  Zlecono wykonanie „Koncepcji zwiększenia poboru wody z rzeki Biała Tarnowska przez Gminę Bobowa przy uwzględnieniu zapotrzebowania dla Gminy Łużna” w związku z planowanym zwiększeniem wielkości poboru wody z rzeki Biała Tarnowska dla potrzeb wodociągu komunalnego – koszt 6 150,00 zł.
 • W związku ze złożoną ofertą przez PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w sprawie zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność PKP położonych na terenie Gminy Bobowa w szczególności dworców Bobowa – Miasto, Bobowa – Stacja, Wilczyska, została przeprowadzona wizja w terenie, a sprawę przedstawiono na Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  w Bobowej. Komisja w drodze głosowania jednogłośnie poparła następujące propozycje:
  a) Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bobowa budynku dworca PKP Bobowa -Miasto położonego w obrębie ewidencyjnym Bobowa na działkach nr 1273/9 po uregulowaniu stanu prawnego i na działce nr 395/5, stanowiącej własność Skarb Państwa PKP S.A
  b) Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bobowa działki nr 395/13 o pow. 0,1762 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Bobowa. W związku
  z powyższym zostało złożone stosowne pismo do Dyrektora Regionalnego ds. Współpracy z Samorządami w Krakowie.
 •  Zostało zlecone wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pod nowy cmentarz w Bobowej.
 • Zorganizowałem wyjazd w teren do miejscowości Brzana, którego celem było uzyskanie zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Państwa Królów.

W kolejnym punkcie porządku obrad, piątym znalazły się interpelacje radnych, którą jako jedyna złożyła Barbara Baran (radna Stróżnej). Było to podziękowanie za wkład burmistrza w wykonanie przebudowy Stróżnianki oraz prośba o wsparcie burmistrza ws oczyszczenia górnego odcinka koryta Stróżnianki. Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Bobowej obejmował również sprawozdanie burmistrza Wacława Ligęzy z realizacji uchwał podjętych przez Radę w 2013 roku.

Radni podczas sesji głosowali nad trzynastoma uchwałami:
a) przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2014 rok,
b) przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Etap II”,
c) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Stróżnej pod drogę gminną „Stróżna – Podlesie- Polna”,
d) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Bobowej z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Rodzinna,
e) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Bobowa mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
f) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Brzanie z przeznaczeniem pod drogę gminną Brzana- Katanówki / Bielewicz /,
g) zamiany działki nr 150/8 położonej w Bobowej stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa w zamian za działki nr 150/10, nr 71  oraz nr 257 położone w Bobowej,
h) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
i ) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej  z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
j) zmiany uchwały nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,
k )określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, określenie warunków i zasad korzystania z nich,
l) określenie stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
m) przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa.

Obrady Rady Miejskiej były także okazją do wręczenia Teresie Pres podziękowania przesłanego przez Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlciach za podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczności uczniowskiej  oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w Gminie Bobowa. W imieniu zarządu dyplom wręczył radnej burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.