Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Środa, 08 lipca 2020
Wybory prezydenckie

Zgłoś się na ławnika. Trwa rekrutacja

25.06.2015 || Kategorie: Bobowa, Prawo || Autor: Daniel Malski

Już tylko 5 dni pozostało by zgłosić swoją kandydaturę na ławnika sądowego. Wybory na nową kadencję 2016-2019 zostaną przeprowadzone w 2015 roku. Zgłoszenia przyjmowane w Urzędzie Miejskim – pokój nr 6 w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

Kandydatem na ławnika może być ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr.121., poz. 693).

Do zgłoszenia dokonanego   przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty. Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim – pokój nr 6, jest dostępny także za pośrednictwem internetu, na stronie www.ms.gov.pl oraz www.bobowa.pl

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 581, z późn. zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – kliknij tutaj.

fot. ilustracyjne