Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Niedziela, 19 września 2021

Znamy budżet gminy i miasta Bobowa na rok 2014

31.12.2013 || Kategorie: Bobowa, Sesja Rady Miejskiej || Autor: Mateusz Książkiewicz

Podczas niejako jubileuszowej, czterdziestej sesji Rady Miejskiej obecnej kadencji, uchwalono Budżet Gminy Bobowa na rok 2014 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa. Obrady rajców w tej sprawie odbyły się w wczoraj, 30 grudnia 2013 roku.

W posiedzeniu wzięło udział 15-tu radnych, burmistrz Wacław Ligęza, skarbnik Krystyna Wolak, sekretarz gminy Zdzisława Iwaniec oraz zaproszeni goście, wśród nich: Adam Urbanek radny powiatowy a zarazem członek Zarządu Powiatu, Jadwiga Bryndal dyrektor CKiP Gminy Bobowa, sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy.

Ze względu na to iż pomiędzy sesjami było zaledwie kilkanaście dni, w porządku obrad zrezygnowano z obszernego sprawozdania burmistrza. Włodarz miasta i gminy Bobowa nadmienił tylko o wyjeździe służbowym do Warszawy ws pozyskania nowych środków na domy kultury a zwłaszcza ich wyposażenie, dalszych staraniach ws utworzenia szkoły muzycznej, udziale w premierze filmu ze spektaklu Preisnera oraz o powstaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Bobowej.

Znaczną część obrad poświęcono budżetowi oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przedstawiono w związku z tym również opinie: Komisji Budżetu i Finansów, którą zreferowała jej przewodnicząca Teresa Pres oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytał Stanisław Siedlarz przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej. Po odczytaniu nastąpiła dyskusja radnych oraz głosowanie nad uchwałami ws. budżetu oraz prognozy finansowej. Radni zatwierdzili je jednogłośnie.

Ustalony w uchwale budżet obejmuje dochody na rok 2014 w łącznej kwocie 36 996 976 złotych, w tym dochody bieżące 31 920 976 zł oraz dochody majątkowe 5 076 000zł.
Łączne wydatki budżetu na rok 2014 wyniosą 38 442 951 złotych, które obejmują wydatki bieżące na kwotę 26 835 661 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 11 607 290 zł z czego na wydatki inwestycyjne 4 185 000 zł. Różnica między przychodami a wydatkami w kwocie 1 445 975 złotych zostanie pokryta przychodami pochodzącymi  zaciąganych kredytów i pożyczek. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2014.

Trzeba wspomnieć, że obecne

Korzystając z okazji Rada Miejska podjęła również uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013,
b) zmian w uchwale Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dn. 18.03.2013 rok w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa
c) zmiany w uchwale nr. XXIV/155/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dn. 28.08.2012 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

W czasie sesji interpelacje złożyło wielu radnych. Były to głównie podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wykonane inwestycje w miejscowościach które reprezentują. Poruszone zostały także sprawy:
Stanisław Tabiś – skarżył się na brak przepływu informacji między Państwową Strażą Pożarną a OSP, oficer dyżurny nie przekazuje informacji o zdarzeniu do miejscowej jednostki,
Teresa Magiera – podziękowanie w imieniu mieszkańców za paczki świąteczne przekazane przez OPS Bobowa dla najbiedniejszych
Barbara Baran – zapytanie o planowane inwestycje powiatowe w Stróżnej, zwłaszcza w kontekście mostów i dróg.

Na zakończenie przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej złożył zebranym życzenia Szczęśliwego Nowego Roku oraz zaintonował kolędę, którą wszyscy wspólnie zaśpiewali.