Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Środa, 23 września 2020
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

Gmina z dobrym budżetem na 2013 roku

03.01.2013 || Kategorie: Społeczeństwo || Autor: Mateusz Książkiewicz

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bobowej radni przyjęli projekt budżetu na rok 2013. Jest to jedna z ważniejszych kwestii stanowiąca podstawę gospodarki finansowej gminy na cały następny rok.

Budżet gminy składa się z dochodów i wydatków. Każda gmina na podstawie ustawy o finansach publicznych samodzielnie sporządza roczny plan właśnie w postaci budżetu gminy.

Na rok 2013 planowane są dochody w kwocie 30 768 773 zł. Dochody bieżące wynoszą 30 219 229 zł, dochody majątkowe – 549 544 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów w 2012 roku o 507 932 zł (1,7%). Przy planowaniu dochodów uwzględniono:

  • podwyższenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportu o 4% oraz podatku rolnego o 14%
  • podwyższenie stawek za odprowadzanie ścieków i dostawę wody o 6%, opłatę targową od 5% do 14%, dzierżawę gruntów i lokali o 10% oraz za zbiórkę odpadów komunalnych
  • analizę przewidywanego wykonania budżetu za 2012 rok.
  • wstępną informację Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz Wojewody Małopolskiego o dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane w budżecie wydatki to 30 301 890 zł. Wydatki bieżące wynoszą 26 138 90 zł, wydatki majątkowe – 4 163 000 zł w tym wydatki na programy, które będą finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 189 000 zł. Planowane wydatki są niższe od wydatków w 2012 roku o 2 513 822 zł (7,67%). Przy planowaniu wydatków uwzględniono:

  • wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 3,8% od 1 września 2013 roku, cen energii i gazu o 5%, PKP o 2%, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7%.
  • większość wydatków bieżących jednostek będzie na tym samym poziomie, co w 2012 roku.Kwota 466 883 zł to różnica między dochodami a wydatkami. Nadwyżka ta będzie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zaplanowana ostała także rezerwa ogólna, które wynosi 100 000 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe to 65 000 zł.

„Budżet jest prawidłowo skonstruowany po stronie dochodów i wydatków. Uwzględnione są w nim zadania własne i zlecone. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok przez poszczególne komisje rozpoczęło się już na początku grudnia. W budżecie zaplanowana jest kontynuacja rozpoczętych inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowej oraz bezpieczeństwa a w tym budowa chodników przy drogach wojewódzkich, modernizacja dróg gminnych oraz budowa parkingu przy centrum w Stróżnej. Budżet został przyjęty jednogłośnie.” – mówi radna Teresa Pres, przewodnicząca komisji budżetu i finansów.

 

mIMG_3008-3