Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Środa, 23 września 2020
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

XXVI sesja Rady Miejskiej w Bobowej

27.10.2012 || Kategorie: Polityka, Społeczeństwo || Autor: Sabina Janus

23 października portal Bobowa24.pl uczestniczył w XXVI sesji Rady Miejskiej w Bobowej, na której poruszonych zostało wiele interesujących dla mieszkańców naszej gminy tematów.

Wtorkowa sesja oprócz tego, że cieszyła się dużą publiką z zewnątrz, gościła także Leszka Zegzdę – byłego wicemarszałka województwa małopolskiego, a obecnie prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Przedstawił on między innymi zakres prac MOT-u oraz korzyści płynące z przynależności naszej Gminy do tej Organizacji. Uchwała o przystąpieniu do Małopolskiej Organizacji Turystycznej została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Dodatkowo burmistrz Bobowej – Wacław Ligęza w obszernym sprawozdaniu dokonał przeglądu z działalności między sesjami. Następnie radni przeszli do podjęcia uchwał w następujących sprawach:

 • poruszanej już na kilku sesjach kwestii podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenie ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • zmiany Statutu Gminy Bobowa.
 • opłat za usługi na cmentarzach komunalnych.
 • określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa.
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa.
 • ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa.
 • określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu.
 • zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 oraz zmian w uchwale nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012.
 • programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Jak widać spora część spotkania poświęcona była odpadom komunalnym, co bezpośrednio wiąże się  ze sprawami ekologii, które nie pozostają obojętne radnym naszej Gminy.

Po głosowaniu nastąpił czas na odpowiedzi na interpelacje radnych oraz liczne zapytania i wnioski sołtysów. Dotyczyły one m. in. aktualizacji oznakowania w Brzanie na drodze powiatowej przystanków dla busów i autobusów, w których będą obowiązane się zatrzymywać, sprawy niesfornych bobrów oraz temat, który przeszedł już nareszcie do przeszłości, a mianowicie oświetlenia wiaduktu.

Na zakończenie radny Paweł Popardowski przekazał w imieniu Jacka Kucybały – szefa Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych  na ręce burmistrza puchar uznania za pomoc w organizacji Międzywojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej.

Ze swojej strony jak zawsze postaramy się przybliżyć państwu godne uwagi kwestie poruszone na tej sesji w poszczególnych artykułach. Zapraszamy do czytania nas, aby wiedzieć co w trawie piszczy każdego dnia.

fot. Mateusz Książkiewicz